Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje

I. SPLOŠNA DOLOČILA
Splošni pogoji in navodila so sestavni del pogodbe, ki jo s podpisom napotnice (voucherja) skleneta Turistična agencija Veronika (v nadaljevanju TA Veronika) ali pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.
Organizator bo v popolnosti in na opisan način uresničil aranžma, razen v primeru izrednih okoliščin (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nezgode, intervencije pristojnih državnih oblasti ipd.).
V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo navedeno v programu.

II. PRIJAVA
Cene za vse aranžmaje so navedene v EUR.
TA Veronika zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 15,00 € na prijavnico, oziroma 25,oo € pri potovanjih pripravljenih po naročilu, kar je objavljeno na vidnem mestu v poslovalnicah agencije Veronika. Pri sestavi kompleksnih ponudb agencija zaračuna za sestavo ponudbe 30,00 €.
Ob "rezervaciji na vprašanje" vplačate varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov o odpovedi odgovornega organizatorja, ter predvidenega datuma odhoda in ki ni nižja od 50,00 €. Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji/prijavnico. Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma v pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi.
Ob prijavi TA Veronika in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o potovanju in vsebuje podatke o potnikovem aranžmaju, ali pa se sklicuje na program potovanja, kjer so ti podatki navedeni.
Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter vplačati varščino. če potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
Prijava je lahko tudi pisna. Ko se potnik prijavi za potovanje pismeno, velja njegova prijava za potrjeno, ko TA Veronika prejme dokumentirano obvestilo o plačani varščini, vrne podpisano pogodbo potniku.

III. STORITVE, VŠTETE V CENI ARNŽMAJA
Če ni drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne storitve, hotelske in gostinske storitve navedene na programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja.
Če ni drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

IV. POSEBNE STORITVE
Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (npr.: enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti, ogledi itd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališka pristojbina itd.), zato jih potnik posebej plača, razen, če ni v programu drugače določeno.
V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja.
Objavljene cene dodatnih storitev veljajo zgolj pri naročilu in plačilu teh storitev ob naročilu osnovnega aranžmaja ob prijavi.
Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku TA Veronika v kraju, kjer se storitev opravlja v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti.

V. PLAČILA
Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni TA Veronika, ali pri pooblaščeni agenciji, oziroma, ko prispe vplačilo na račun TA Veronike.
Varščina, ki jo potnik plača ob prijavi znaša 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Ob prijavi se plača tudi stroške rezervacije. Preostali del plača potnik najmanj 14 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno na programu potovanja. Za medcelinska potovanja se ob rezervaciji vplača varščina 30% cene aranžmaja, oziroma po posebej dogovorjenih pogojih in razliko celotnega aranžmaja najmanj 30 dni pred pričetkom potovanja. V primeru, da potnik, ali pooblaščena agencija preostalega dela cene aranžmaja ne plača vsaj 8 dni, za medcelinska potovanja 20 dni, pred pričetkom potovanja, se šteje, da je odpovedal aranžma in TA Veronika ravna po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja iz X. točke teh Splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

VI. CENE
Cene potovanja so določene v programih potovanja, veljajo pa od dneva objave programa. 
Potnik je ob osnovni ceni dolžan plačati tudi vsa obvezna doplačila (letališke, luške, varnostne pristojbine, vizumi, doplačila za gorivo itd.) v kolikor niso že všteta v osnovno ceno aranžmaja.
TA Veronika si pridržuje pravico do spremembe cene v skladu z Zakonom o obligacijskih razmerjih.
O morebitni spremembi cene TA Veronika potnika obvesti. Soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene aranžmaja do 10% (v tem primeru se zvišanje obračuna na obe delni vplačili). V kolikor pa zvišanje preseže 10%, ima kupec pravico razdreti pogodbo, ne da bi mu bilo treba plačati odškodnino. V tem primeru ima potnik pravico do povračila plačanega zneska, brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov.
TA Veronika lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem in na način kot predvideva program. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini). 
Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj  izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je možnih več popustov, si potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza in za katerega izpolnjuje pogoje.
Prijavnina je objavljena na vidnem mestu v agenciji in znaša 15.00 €, za aranžmaje v vrednosti do EUR 100,- pa prijavnina znaša EUR 10,00 €.

VII. KATEGORIZACIJA IN OPIS STORITEV
Hoteli v programu so označeni s kategorizacijo dežele, v kateri se hotel nahaja, veljavno v času izdaje posamezne ponudbe.
Prehrana, udobnost in storitve, kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom  krajevnih turističnih organizacij. Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, ki ni v skladu z opisi storitev v posamezni ponudbi.

VIII. MEDCELINSKA POTOVANJA IN ARANŽMAJI
Prijave potnikov za medcelinska potovanja in medcelinske turistične aranžmaje se sprejemajo do zasedenosti prostih mest, vendar pa najkasneje do  60 dni pred odhodom. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem potovanju oziroma turističnem aranžmaju to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 60 dnevnega roka.
V primeru potnikove prijave na potovanje oz. turistični aranžma znotraj 60-dnevnega roka do pričetka potovanja oziroma aranžmaja, organizator ne jamči razpisanih pogojev potovanja oziroma aranžmaja, ampak trenutno najugodnejše pogoje.  Navedbe  v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku,  zato organizator ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.
TA Veronika ne odgovarja za spremembe časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevoznik spreminja, zato mora potnik pred posameznim odhodom oziroma ob vsaki prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljnji urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem.

IX. POTNI DOKUMENTI
Potnik, ki se prijavlja na potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list. Potnik si je dolžan pred potovanjem oz. do roka, ki je določen v programu, pridobiti vizum za države v katere potuje.  Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna TA Veronika po določilih o potnikovi odpovedi potovanja.
Če potniku ureja vizum T.A. Veronika, le ta ne jamči za uspešno pridobitev vizuma. Posredovanje  TA Veronike pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej.  Stroškov za pridobitev vizuma TA Veronika potniku ne vrača.

X. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTOVANJA
Potnik ima pravico do pisne ali ustne odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. Odpoved po 15. uri velja za odpoved vloženo naslednjega dne. Če potnik odpove pogodbo o potovanju, je agenciji Veronika dolžan poravnati administrativne stroške v višini 15,00 € na napotnico oziroma voucher. V primeru, ko potnik odpove potovanje ima TA Veronika pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved:
- do 30 dni pred odhodom -10% cene aranžmaja
- 29 do 22 dni pred odhodom - 20% cene aranžmaja
- 21 do 15 dni pred odhodom - 30% cene aranžmaja
- 14 do 8 dni pred odhodom - 60% cene aranžmaja
- 7 do en delovni dan pred odhodom - 100% cene aranžmaja. 
- odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja
V primeru ko TA Veronika ni organizator turističnega aranžmaja, veljajo pri ugotavljanju višine stroškov zaradi odpovedi potovanja pogoji  organizatorja potovanja, oziroma najmanj naslednji pogoji:
- do 45 dni pred odhodom -10% cene aranžmaja
- 44 do 31 dni pred odhodom - 35% cene aranžmaja
- 30 do 15 dni pred odhodom - 50% cene aranžmaja
- 14 do 8 dni pred odhodom - 80% cene aranžmaja
- 7 do en delovni dan pred odhodom - 100% cene aranžmaja. 

Za medcelinska potovanja se v primeru odpovedi vračajo stroški, ki zapadejo pogojem določenega letalskega prevoznika, za druge storitve pa za odpoved do 30 dni 30%,od 30 do 0 dni pa 100% cene aranžmaja.
- odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja.
V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima TA Veronika poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (RSF).
Ob ustni odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. če zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, da potovanja ni odpovedal.
Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pismeno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov, ne delno ne v celoti. Stroške, ki nastopijo v zvezi s tako odločitvijo nosi potnik sam.
V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.
V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani TA Veronika zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.
V primeru, ko potnik spremeni termin potovanja ali zagotovi zamenjavo na rezerviranem odhodu, ga organizator bremeni za 10,00 €, kar pa ne velja za letalske prevoze. Za vse spremembe v zvezi letalskih prevozov veljajo določila letalskega prevoznika.

XI. ODSTOPNINA oz. RIZIKO ODPOVEDI
Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino. Za odstopnino veljajo pogoji in predpisi zavarovalne hiše s katero ima T.A. Veronika sklenjeno pogodbo.
Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, nesreče, bolezni in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila:
- v primeru elementarnih nesreč, vpoklica na vojaške vaje ali vojne je potrebno predložiti ustrezne dokumente pristojnih uprav;
- v primeru bolezni ali smrti v ožjem družinskem krogu (starša, zakonec, otrok): potrdilo zdravstvene ustanove z izrecno navedbo zdravniškega mnenja, da obolela oseba ni zmožna potovati; v primeru smrti – mrliški list.
Minimalna premija rizika odpovedi znaša 10,-EUR, oziroma za 5% cene aranžmaja.
S programom se lahko določi drugačna višina odstopnine, oz. da odstopnina ni mogoča.
Ne glede na plačano odstopnino ima TA Veronika v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 15.00 € po napotnici / voucherju.
V primeru, da potnik na dan določen v pogodbi ob potovanju, kot dan pričetka potovanja le tega ne prične, potovanje samo pa odpove po pričetku, nima pravice uveljavljati vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine.
Ne glede na plačano odstopnino ima TA Veronika v primeru potnikove odpovedi potovanja na 
*dan pričetka potovanja, vendar po času oz. uri določeni za čas pričetka koriščenja storitev, določeni v programu ali obvestilu o odhodu, ki ga prejme potnik pred samim potovanjem, pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku.
*če potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi višje sile, ni pa položil odstopnine, ima TA Veronika pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku. Pogoji in predpisi so pogoji zavarovalniške hiše s katero ima T.A. Veronika sklenjeno pogodbo.
Potek in čas reševanja škodnega primera, je v pristojnosti zavarovalnice, prek katere je sklenjeno  zavarovanje.

XII. OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA
Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in mu je odgovoren za morebiti nerealizirane ali le delno realizirane storitve. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali ne realizacije storitev nastalih zaradi višje sile ali zamud prevoznih sredstev, za katere prevoznik ni odgovoren v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami. T.A. Veronika ne prevzame nikakršne odgovornosti za izgubljeno in poškodovano prtljago, ali za krajo prtljage. Prijavo za izgubljeno ali poškodovano prtljago potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Ob izgubljeni prtljagi pri letalskem prevozu, potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjeno preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži. Izplačilo odškodnine prejme po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

XIII. TURISTIČNO PAKETNO ZAVAROVANJE
Turistično paketno zavarovanje je možno skleniti v TA Veronika po pogojih, ki jih daje zavarovalna hiša, s katero ima agencija sklenjeno pogodbo.

XIV. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI
Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kot tudi držav v katere potuje. Če zaradi nespoštovanja le-teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem potnik sam.

XV. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA
TA Veronika si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja v roku najkasneje 7 (sedem) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi ustrezno število potnikov.
TA Veronika ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko zagotovi potnikom storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.
V primeru, da TA Veronika odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru, da TA Veronika odpove potovanje, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.
TA Veronika ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za vsiljene spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takih zamud.
Organizator lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev le z namestitvijo v objektu iste ali višje kategorije ter na lastne stroške. Če v programu nastanejo pomembne spremembe brez opravičljivega razloga, bo organizator kupcu povrnil celoten vplačani znesek, v kolikor bi kupec odpovedal aranžma pred njegovim začetkom. Če bistvene spremembe nastanejo v času koriščenja aranžmaja, potnik plača le stroške storitev realiziranih do trenutka spremembe programa.
TA Veronika lahko odpove pogodbo ali odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, predvsem, če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil agencije Veronika.
TA Veronika si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda, oziroma do odpovedi potovanja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere agencija Veronika ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih o potniškem prometu.
TA Veronika ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

XVI. REKLAMACIJA oz. PRITOŽBA
Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, vodji potovanja oziroma predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, neposredno izvajalcu storitev, oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč  reklamacija lahko rešena na kraju samem ( na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe itd.) potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. TA Veronika ne bo obravnavala reklamacije, ki ji potnik ni predložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.
Pritožbeni postopek: Takoj na kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, TA Veronika ne bo upoštevala kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno potrdilo. Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku poslati pisno pritožbo na naslov Agentour d.o.o. Turistična agencija Veronika, Usnjarska cesta 12 1240 Kamnik, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov itd.). Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom Obligacijskega zakona. Dokler organizator ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanju pritožbe katerikoli drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem  in drugim javnostim.
Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem TA Veronika ni organizator potovanja bo agencija Veronika pritožbo posredovala odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestila. V primeru da TA Veronika nastopa zgolj v vlogi informatorja, mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem  organizatorju  fakultativnega izleta, ogleda itd. Brez pisne reklamacije TA Veronika ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.
Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v 2 (dveh) mesecih po končanem  potovanju. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer TA Veronika take reklamacije ne bo obravnavala.
Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in, ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja, če po krivdi TA Veronike ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realnih vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima TA Veronika pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh Splošnih pogojev in zakona.

XVII. PRTLJAGA
Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik je brezplačen. Po določilih prevoznika pa vsak dodatni kilogram doplača potnik sam na kraju samem. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Za prevoz posebne prtljage (kolo, surf, golf oprema..)mora potnik prevozniku plačati doplačilo in sicer ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru je prevoz tovrstne prtljage obvezno najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. 
Ta Veronika ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno, poškodovano prtljago, ali za krajo prtljage. Prijavo o izgubljeni ali potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjeno preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži. Izplačilo odškodnine prejme po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.
TA Veronika ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev itd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobus, ladij itd.).

XVIII. IZGUBA DOKUMENTOV
Če potnik med potovanjem izgubi dokumente, ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške preskrbi nove.

XIX. TOČNOST PREVOZNIKOV 
Turistična agencija ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Agencija ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. 

Agencija si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva.

Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, ne pa tudi počitku.

XX. ZDRAVSTVENI PREDPISI 
V primerih, ko so potrebna cepljenja, si je potnik sam dolžan priskrbeti mednarodno potrdilo-rumeno knjižico z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

XXI. UPORABA PODATKOV
Ta Veronika vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu  z  Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice, ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.
v Kamniku.
 
XXII. POTOVANJA Z OTROKI
Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu za posamezni turistični aranžma, se šteje, da otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja
 
XXIII. ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV
Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS št. 98/2004-UPB2, 126/2007, 86/2009, 78/2011 v nadaljevanju: ZVPot), ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev: 
Uporaba: ZVPot se nanaša izključno na potrošnike. 
Obseg uporabe: ZVPot se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve. 

Dogodek:

Rok:

Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev

Obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom

Dvig cene – le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajev

Obveščena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke če je povečanje višje od 10% vrednosti aranžmaja

Rok za reklamacijo

2 meseca od konca potovanja

Odgovor na reklamacijo

8 dni po prejemu reklamacije

Menjava stranke na željo stranke

8 dni pred odhodom če je mogoče spremembo urediti – na stroške stranke

XXIV. KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah iz ponudbe je že vključen davek na dodano vrednost.

V primeru, da pride do spora med strankami, je za vse spore pristojno sodišče v Kamniku.